Οι 9 εταίροι του έργου θα επικεντρωθούν κυρίως στον σχεδιασμό και την πιλοτική δοκιμή εργαλείων για την αξιολόγηση των προηγούμενων γνώσεων των νεοαφιχθέντων παιδιών αλλά και στην υποβολή  προτάσεων εκπαιδευτικής πολιτικής προς τις εκπαιδευτικές αρχές των 4 μεσογειακών κρατών μελών της ΕΕ.

Για την επιτυχή υλοποίηση της δράσης, προβλέπονται τα ακόλουθα βήματα:

Βήμα 1: Ανασκόπηση και Αξιολόγηση των Τρεχουσών Πρακτικών Αξιολόγησης και Εργαλείων, καθώς και Ανάπτυξη Νέων Εργαλείων ΑξιολόγησηςReview and Evaluation of Current Assessment Practices and Tools, as well as Development of New Assessment Tools

Βήμα 2: Προώθηση Λειτουργικών και Πολιτικών Προτάσεων προς τους Φορείς Λήψης Αποφάσεων και Χάραξης Πολιτικής στον Τομέα της ΠαιδείαςPromotion of Operational and Policy Recommendations to Decision and Policy Makers in the Field Of Education 

Βήμα 3: Πιλοτική Δοκιμή των Εργαλείων και των Πολιτικών από Επαγγελματίες ΕκπαίδευσηςPiloting of the Tools and Policies by Educational Professionals

Βήμα 4: Διάχυση των Αποτελεσμάτων της Έρευνας και των Προτάσεων​Diffusion of Research Results and Recommendations 

Σχετικό Ενημερωτικό Υλικό

Έκθεση Επιστημονικής Επιτροπής για τη Στήριξη των Παιδιών των Προσφύγων
Το Έργο της Εκπαίδευσης των Προσφύγων
(Μάρτιος 2016-Απρίλιος 2017)

Back to School: Responding to the needs of newcomer refugee youth

Current Migration Situation in the EU:
Education. FRA 2017

Strengthening Local Educational Systems for Newly Arrived
Adults and Children

Continuity of learning for newly arrived refugee children in Europe

Migration, displacement and education:
BUILDING BRIDGES, NOT WALLS