Ο κύριος στόχος του CIRCLE είναι να βοηθήσει και να υποστηρίξει την ένταξη των νεοαφιχθέντων παιδιών μεταναστών/προσφύγων στην εκπαίδευση στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, μέσω της ανάπτυξης εργαλείων και πολιτικών που θα επιτρέψουν στις/στους εκπαιδευτικούς να αξιολογούν αποτελεσματικά και να επικυρώνουν τις προηγούμενες γνώσεις τους με απώτερο σκοπό να επιτρέψουν τη συνέχιση της μαθησιακής πορείας των παιδιών αυτών.
Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και ιδιαίτερα οι μεσογειακές χώρες, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία (ιδίως μέσω της μετεγκατάστασης), οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν δεχθεί εισροή προσφύγων και μεγάλο πλήγμα λόγω της οικονομικής κρίσης, αντιμετωπίζουν την πρόκληση της επιτυχούς ένταξης των παιδιών προσφύγων στα εκπαιδευτικά τους συστήματα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Δείκτη Πολιτικής Ένταξης Μεταναστών (MIPEX 2015), η εκπαίδευση των μεταναστών εμφανίζεται ως η μεγαλύτερη αδυναμία στις πολιτικές για την ένταξη των μεταναστών στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η αξιολόγηση των προηγούμενων γνώσεων των παιδιών αποδεικνύεται δύσκολη υπόθεση στις περισσότερες περιπτώσεις. Τα περισσότερα παιδιά πρόσφυγες συνήθως δεν διαθέτουν κάποιον τίτλο σπουδών ή έλεγχο προόδου. Σε κάθε περίπτωση, εκτός από το προηγούμενο επίπεδο της εκπαίδευσής τους, θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη τα μαθησιακά τους κενά , οι τραυματικές εμπειρίες που έχουν βιώσει και η οικογενειακή τους κατάσταση.

Η αξιολόγηση της προηγούμενης γνώσης με κατάλληλο τρόπο είναι μείζονος σημασίας για την κοινωνική συμπερίληψη των παιδιών και των νέων μεταναστών/προσφύγων, διότι σύμφωνα με έρευνες , η εγγραφή τους στο σχολείο σε επίπεδο διαφορετικό από το πραγματικό αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους που τα αναγκάζει να εγκαταλείψουν πρόωρα τη σχολική εκπαίδευση.

Το έργο “CIRCLE” φιλοδοξεί να ενισχύσει την πρόσβαση των παιδιών στην εκπαίδευση, να μειώσει τις πιθανότητες πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και να προωθήσει την πρόοδό τους μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος.

Πως θα το πετύχουμε αυτό;
  • Θα πραγματοποιήσουμε έρευνα με στόχο τον εντοπισμό και την αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των πρακτικών αξιολόγησης της προηγούμενης μάθησης.
  • Θα αναπτύξουμε διαγνωστικά εργαλεία και μηχανισμούς που θα σχεδιαστούν ειδικά για την αξιολόγηση της προηγούμενης μάθησης των νεοαφιχθέντων παιδιών μεταναστών/προσφύγων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Θα αναπτύξουμε και θα προωθήσουμε προτάσεις πολιτικής προς τους φορείς λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικής στον τομέα της παιδείας.
  • Θα προσεγγίσουμε πολυάριθμους ενδιαφερόμενους φορείς μέσω της προώθησης και της άσκησης πίεσης και θα παράσχουμε κατάρτιση σε διευθύντριες/υντές σχολείων και εκπαιδευτικούς μέσω της αξιοποίησης κατάλληλων εργαλείων και μηχανισμών.

Stay connected for more information!